THEME COLOR

Dashboard

Disclaimer

Algemeen

Deze website is bedoeld voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Bladmuziekarchief.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze website. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van het orkest bestuur om zorg te dragen voor een sluitende registratie m.b.t. de auteursrechten van de muziekstukken. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Bladmuziekarchief.nl geen controle heeft. Bladmuziekarchief.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke informatiebronnen.

Content die door gebruikers wordt geplaatst

Bladmuziekarchief.nl is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals het verstrekken van partijen en opnames van muziekstukken, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Bladmuziekarchief.nl is gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, materiaal of links en verwijzingen naar materiaal van derden van deze website te verwijderen en/of te bewerken en/of gebruikersaccounts te blokkeren. Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/ derden op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers/ derden geplaatst en zijn niet die van de redactie of van Bladmuziekarchief.nl.

Privacy

Algemeen

Bladmuziekarchief.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Bladmuziekarchief.nl en verzamelt alleen de persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Bladmuziekarchief.nl aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de Bladmuziekarchief.nl gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
Bladmuziekarchief.nl hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot de servicedesk van Bladmuziekarchief.nl.

Gegevens

Bij en/of na bezoek van websites van Bladmuziekarchief.nl, dan wel voor gebruik van dienstverlening van Bladmuziekarchief.nl verzamelt het Bladmuziekarchief.nl twee soorten gegevens van de gebruiker:

 • Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek aan de website Bladmuziekarchief.nl, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
 • Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf aan Bladmuziekarchief.nl zijn verstrekt.

De eigendomsrechten van de door Bladmuziekarchief.nl verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruiker. Bladmuziekarchief.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Bladmuziekarchief.nl deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

Doeleinden

Bladmuziekarchief.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van Bladmuziekarchief.nl. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Bladmuziekarchief.nl via e-mail of andere communicatiemiddelen.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Bladmuziekarchief.nl verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Bladmuziekarchief.nl en de gegevens zullen worden aangewend om de door Bladmuziekarchief.nl ontwikkelde en beheerde website en de dienstverlening van Bladmuziekarchief.nl te optimaliseren.

Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Bladmuziekarchief.nl kan tevens gelden:

 • Het beheer van de relatie tussen Bladmuziekarchief.nl en de gebruiker
 • Het op optimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Bladmuziekarchief.nl aan de gebruiker
 • Het beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers
Meer specifiek noemt Bladmuziekarchief.nl als doel voor de gegevensverwerking voor de door haar gebruikte authenticiteit- en autorisatiesystemen:
 • Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/of op de websites van Bladmuziekarchief.nl te vinden zijn
 • Identificatie van de gebruiker van het netwerk en/of de diensten van het Bladmuziekarchief.nl en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten
 • Het tot stand brengen van verbindingen tussen orkest management en geadresseerden
 • Het verzenden van elektronische boodschappen
 • Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Bladmuziekarchief.nl
 • Interne controle en beveiliging
 • Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Bladmuziekarchief.nl

Beveiliging

Bladmuziekarchief.nl draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/ of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Bladmuziekarchief.nl in het systeem van Bladmuziekarchief.nl alsmede in de door Bladmuziekarchief.nl in verband daarmee gehouden administratie aanwezig is.

Op de dienstverlening van Bladmuziekarchief.nl is het Kennisnet beveiligingsbeleid van toepassing die is gebaseerd op de Code van Informatie Beveiliging (CIB).

Binnen de organisatie van Bladmuziekarchief.nl worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Bladmuziekarchief.nl die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie.

Bladmuziekarchief.nl neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekkingen door Bladmuziekarchief.nl van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met in achtneming van het bepaalde sub 5. Van iedere verstrekking aan een derde wordt door Bladmuziekarchief.nl aantekening gemaakt, die tenminste één jaar wordt bewaard.

Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Bladmuziekarchief.nl geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Bladmuziekarchief.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

Bladmuziekarchief.nl kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Bladmuziekarchief.nl onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement in acht nemen.

Cookies

Bladmuziekarchief.nl maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Bladmuziekarchief.nl in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Bladmuziekarchief.nl, dan wel de diensten van het Bladmuziekarchief.nl. In de browserinstellingen kan de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Bladmuziekarchief.nl verleent niet meer kunnen worden gebruikt.

Bladmuziekarchief.nl wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen.

De gebruiker kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de servicedesk van Bladmuziekarchief.nl. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Bladmuziekarchief.nl binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Bladmuziekarchief.nl verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Bladmuziekarchief.nl eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.